Elazığ Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında yer alan 7 adet büfeyi açık artırma usulüyle 5 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından büfe ve işyeri kiralaması ihalesine çıkıldı. Belediye tarafından Ataşehir, Güneyçayır, Hicret ve Gümüşkavak Mahalleleri’nde bulunan toplamda 7 büfe kiraya verilecek.

Büfelerin kira süresi 5 yıl olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek olan ihale 21 Haziran Salı günü saat 14.00’da başlayacak.

KİRALANACAK BÜFELER

Ataşehir Mahallesi Güneyçevre Yolu’nda bulunan 2002 nolu büfe 5 yıllığına 14.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 2.100,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Ataşehir Mahallesi Güneyçevre Yolu’nda bulunan 2000 nolu büfe 5 yıllığına 12.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 1.800,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Güneyçayır Mahallesi Güneyçayır Sokak’ta bulunan 766 nolu büfe 5 yıllığına 14.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 2.100,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Güneyçayır Mahallesi Güneyçayır Sokak’ta bulunan 762 nolu büfe 5 yıllığına 11.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 1.650,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Güneyçayır Mahallesi Güneyçayır Sokak’ta bulunan 768 nolu büfe 5 yıllığına 9.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 1.350,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Hicret Mahallesi Güneyçevre Yolu’nda bulunan 600 nolu büfe 5 yıllığına 7.000,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 1.050,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile,

Gümüşkavak Mahallesi Gümüşkavak Caddesi’nde bulunan 151 nolu büfe 5 yıllığına 5.500,00 TL bir yıllık muhammen bedel ile, 825,00 TL 5 yıllık geçici teminat bedeli ile kiraya verilecekler.

 

 

1-Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, kira süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle kiraya verilecektir

2-      Büfe yeri ve İşyerlerin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır

3-      İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 250,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,

4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4-7 Geçici teminat ve iştirak bedelinin  ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

4.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

5-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6-Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat ve iştirak bedeli hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

7-İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

8-İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir