Elaz覺 TSO taraf覺ndan organize edilen ve ilki Temmuz ay覺nda yap覺lan Finans Sekt繹r羹 襤stiare toplant覺s覺n覺n ikincisi Elaz覺 TSO Meclis Bakan覺 Ahmet Yaar, Elaz覺 TSO Y繹netim Kurulu Bakan覺 Asilhan Arslan ve Elaz覺da faaliyette bulunan banka ve finans sekt繹r羹 temsilcilerinin kat覺l覺m覺 ile Elaz覺 TSO Meclis Salonunda yap覺ld覺.

襤letmelerimizi ve ehrimizi Sahiplenin…

Toplant覺n覺n aç覺l覺 konumas覺n覺 yapan Elaz覺 TSO Yönetim Kurulu Bakan覺 Asilhan Arslan, banka ve finans sektörü temsilcilerine aç覺k çar覺da bulunarak iletmelerin ve Elaz覺’覺n sahiplenilmesi talebinde bulundu. Arslan deerlendirmesinde, “Çok deerli bankalar覺m覺z覺n ve finans kurulular覺m覺z覺n yönetici ve temsilcileri bugün sizleri Odam覺zda ikinci kez a覺rlamaktan büyük bir mutluluk duyduumuzu ifade etmek istiyorum. 襤lk toplant覺da ilimizin en önemli sorunlar覺ndan birinin iletiimsizlik s覺k覺nt覺s覺 olduunu ifade etmi ve bu konunun sürekli üzerine gideceimizi söylemitim. Ülkemizin içinde bulunduu ekonomik bask覺 nedeniyle et ve t覺rnak gibi olan finans ve i dünyas覺n覺n bu dönemde çok daha yak覺n ibirlii içinde olmas覺 ve iletiimini art覺rmas覺 gerektiine inanmaktay覺z. Ayn覺 gemide bulunan ve bu masan覺n etraf覺nda bulunan tüm kesimler olarak yaanan bu süreci en az hasarla atlatmak için birbirimizi iyi anlamal覺 ve ‘ben kendimi kurtaray覺m gerisi ne olursa olsun’ mant覺覺ndan uzak ekilde riskleri paylamam覺z覺n önemli olduunu görmekteyiz.

Üyelerimizden bankac覺l覺k sektörüyle ilgili olarak youn eletiriler gelmekte ve bizden çözüm talebinde bulunmaktad覺rlar. 襤limizde ikinci hatta üçüncü kuak i dünyas覺n覺n içinde bulunan üyelerimiz var. Bu üyelerimizin çeklerinin, senetlerinin yaz覺lmas覺 borçlar覺n覺n temerrüde dümesi ve ticari itibarlar覺n覺n zarar görmesi bizlerin arzu etmedii bir durumdur.

Bankalar覺n içinden geçmekte olduumuz bu dönemde i dünyas覺na daha fazla ilgi göstermesini, iletiimini kesmemesini, empati yapmas覺n覺 ve küçük bir destek ile ayakta kalabileceini gördüü iletmeleri yaln覺z b覺rakmamas覺n覺 istiyoruz” dedi.

 

Yast覺k Alt覺 Birikimlerimizi Ekonominin 襤çinde Deerlendirelim…

Bakan Arslan, i dünyas覺 ve tüm vatandalara da seslenerek, “Ülkemiz u an içinden geçmekte olduu bu krizi birlik, beraberlik ve dayan覺ma ile aacakt覺r. Bunun için özellikle döviz ve alt覺n olarak tasarrufa giden yada yat覺r覺m覺n覺n bir k覺sm覺n覺 buraya aktararak yast覺 alt覺 diye tabir ettiimiz ekonominin d覺覺nda bekleten i dünyas覺 ve tüm vatandalar覺m覺z覺n bu birikimlerini mutlaka finans sektörüne aktarmas覺 bu dönemde çok büyük bir önem ta覺yor. Bu birikimlerin Finans Sektörü kanal覺yla i dünyas覺na aktar覺lmas覺, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam olarak yine bu ülkeye geri dönecektir. Bu durumu tüm halk覺m覺z milli bir seferberlik olarak görmeli ve buna göre hareket etmelidir” ifadelerinde bulundu.

Borçlar覺 Öteleyin Önerisi…

Elaz覺 TSO Meclis Bakan覺 Ahmet Yaar’da yapt覺覺 deerlendirmede yaanan kriz ortamlar覺nda finans sektörünün kendini koruma iç güdüsüyle i dünyas覺n覺n tümünü ayn覺 kefeye koyarak hareket ettiini söyledi. Yaar konumas覺nda, “Temmuz ay覺 içerisinde yani Ülkemizin ekonomik bask覺lara maruz kalmad覺覺 dönemde yapt覺覺m覺z toplant覺ya ilimizdeki tüm banka ve finans sektör temsilcileri kat覺lm覺t覺. Bugünkü toplant覺y覺 neredeyse yüzde elli oran覺nda daha az bir kat覺l覺mla yap覺yoruz. Bu durum zaten finans sektörünün i dünyas覺ndan kaçt覺覺n覺 gösteriyor. Bakan覺m覺z覺n ifade ettii gibi biz ayn覺 gemide bulunan ve ayn覺 tarafta olan kitleyiz. 襤 dünyas覺 finans sektörüne, finans sektörü de i dünyas覺na muhtaçt覺r. Biz iletiimimizi keser ve i dünyas覺n覺 kendi kaderine terk eder isek, üretim, ihracat ve istihdamdan nas覺l söz edebiliriz. unun alt覺n覺 özellikle çizmek istiyorum. Hiçbir bankan覺n bataca覺na kanaat getirdii bir firmaya kredi vermesin. Çünkü bu durum zaten i dünyas覺n覺 da zarar urat覺yor. Ama küçük bir destek ile ticari faaliyetini devam ettirecek olan firmaya da desteini kesmesin. Bununla birlikte bugün istiare ettiimiz i dünyas覺n覺n bankalara olan borcunun 2019 y覺l覺 Ocak ay覺na kadar uygulanabilir faiz art覺覺 ile ötelenmesi ve buna hem kamu hem özel bankalar覺n uymas覺 noktas覺nda bir giriim balataca覺z. TOBB öncülüünde bu talebimizi Ticaret Bakanl覺覺m覺za götüreceiz. Sizlerin iyi niyet ve çözümün bir parças覺 olma gayretinizden üphemiz bulunmuyor. Amac覺m覺z birlik ve beraberlik içerisinde bu s覺k覺nt覺l覺 günleri en az hasarla atlatarak, üretim ve istihdam çarklar覺n覺 durdurmadan sürekliliini salamakt覺r” dedi.