AK Parti Yerel Y繹netimlerden Sorumlu Bakan Yard覺mc覺s覺 Erol Kaya, AK Partili 883 belediyeye tebligat g繹ndererek ekonomiye katk覺 anlam覺nda tasarruf tedbiri uygulanmas覺 y繹n羹nde bilgilendirme yapt覺. Tebligatta belediyelerin ivedilikle pardus sistemine ge癟ilmesi istendi.

Kaya, AKP'li 883 belediye ve 39 il genel meclisi bakanl覺覺na gönderdii tebligatla, israf ve ABD ürünlerine kar覺 uyar覺da bulundu.

Belediyelerden israftan kaç覺nmalar覺n覺, dövizle ilem yapmamalar覺n覺, ABD mallar覺 yerine yerli mallar覺n覺 kullanmalar覺n覺 isteyen Kaya, dier partilerin idaresindeki 515 belediye yönetimine de bu ulusal meselede ayn覺 hassasiyeti göstermeleri çar覺s覺nda bulundu.

AKP'den belediye bakanlar覺na gönderilen bildiri öyle: "Bugün ülkemize ve milletimize kar覺 yeni bir sald覺r覺yla kar覺 kar覺yay覺z. Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çal覺anlar, imdi de ekonomik bir savala bunu denemektedirler. Biz her türlü sald覺r覺y覺 milletimizle birlikte aarak bugünlere geldik. Ülkemize kar覺 yap覺lan bu yeni sald覺r覺y覺 da yine birlikte aaca覺z. Bunun için tüm belediye bakanlar覺m覺z覺n milletimizin manevi hisleri ve ta覺d覺覺m覺z mesuliyetin bir gerei olarak, aa覺daki hususlarda azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

'BELED襤YELER襤M襤Z PARDUS'A GEÇMEL襤D襤R'
- Lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yaz覺l覺m覺m覺z olan PARDUS'a henüz geçmemi olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabanc覺 meneli yaz覺l覺mlar yerine ivedilikle PARDUS'a geçmelidir. Bu konuda TÜB襤TAK ile birlikte uygulama tecrübesi olan belediyelerden teknik destek al覺narak ivedilikle dönüüm salanmal覺d覺r.

— K襤K ilgili tebliler dorultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonlar覺, bilgisayar ve dier teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabanc覺 ürün seçeneinde, bata ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çal覺an ülkelerin ürünleri d覺覺ndakiler tercih edilmelidir.

— Yap覺, tesis, imalat, ikmal, tamir, bak覺m, asansör, havaland覺rma, 覺s覺tma ve soutma sistemlerinde, i makineleri, temizlik ürünleri, robotlar覺 ve yükleyicilerde K襤K ilgili tebliler dorultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmelidir. Yabanc覺 ürün al覺m zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaç覺n覺lmal覺d覺r.

'BELED襤YE 襤RKETLER襤 DÖV襤ZLE 襤LEM YAPMAMALI'
- EFT, havale, kambiyo, kredi, gibi ilemler tamamen TL cinsinden gerçekletirilmeli; belediye ve itirakler hiçbir ekilde yabanc覺 para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesab覺 açmamal覺, aç覺lm覺 olanlar sonland覺r覺lmal覺d覺r. Belediye irketleri zorunlu olmad覺kça dövizle ilem yapmamal覺d覺r. Borç ödemeleri kar覺l覺覺 tutulanlar d覺覺nda hiçbir belediye irketinin döviz hesab覺 olmamal覺, var olanlar derhal Türk Liras覺'na çevrilmelidir.

— Yasal mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir ekilde yabanc覺 para cinsinden sözleme yap覺lmamal覺d覺r.

— Belediye ve 襤tiraklerine ait sosyal tesis ve iletmelerde g覺da-içecek ürünleri yerli olmal覺d覺r.

— 4734 say覺l覺 Kanun'un 63. maddesi ve 2017/22 say覺l覺 Babakanl覺k Genelgesi; aç覺k olarak ihale dokümanlar覺nda ürünlerin niteliine göre yüzde 15 oran覺na kadar yerli mal覺 avantaj覺 salanabilecei belirtilmekte, hatta baz覺 ürünler de yüzde 15 oran覺nda yerli mal覺 teklif eden isteklilere fiyat avantaj覺 salanmas覺 zorunlu tutulmaktad覺r. Yine, ayn覺 ekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayaca覺 hüküm alt覺na al覺nm覺t覺r. Bu çerçevede sat覺nalma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik artnamelerin haz覺rlanmas覺 ve buna göre ilem tesis edilmesi gerekmektedir.

'B襤NEK ARACI ALIM VE K襤RALAMASI YAPILMAMALI'
- Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanlar覺n sat覺n al覺nmas覺 ya da kiralanmas覺, zaruret olmad覺kça yap覺lmamal覺d覺r. Halen kiralama suretiyle kullan覺lanlar覺n da kira süreleri uzat覺lmamal覺d覺r.

— Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmelidir.

— Hiçbir gerekçeyle binek arac覺 al覺m ve kiralamas覺 yap覺lmamal覺, mevcut hizmet araçlar覺n覺n i d覺覺nda kullan覺m覺 kesinlikle önlenmelidir.

— 襤haleli iler kapsam覺nda yüklenici taraf覺ndan kullan覺lacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanlar覺n da yukar覺da belirtilen artlarda olmas覺 salanmal覺d覺r.

'襤HT襤YAÇ GEREKMED襤KÇE MOB襤L C襤HAZLARDA YEN襤LEMEYE G襤D襤LMEMEL襤'
- Belediyelerce gerek STK ve gerekse farkl覺 kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir.

— Yeni hizmet binas覺 yap覺m ve kiralamas覺 ve var olan binalar覺n zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamirat覺 yap覺lmamal覺d覺r.

— Sosyal medya kullan覺m覺, teviki kapsam覺nda herhangi bir bütçe tahsisi yap覺lmamal覺, var olanlar dondurulmal覺d覺r.

— Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemelidir.

— Belediye çal覺anlar覺, meclis üyeleri ve dier kiilerle yurt d覺覺na gezi içerikli seyahat programlar覺 yap覺lmamal覺d覺r.

— Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda elence türü etkinliklerden kaç覺narak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir.

Gereini rica eder, 襤lerinizde baar覺lar diler selam ve sevgilerimi sunar覺m."